تأثير موسيقي و دعا بر مولكولهاي آب

 

آقاي ماسارو ايموتو محقق خلاق ژاپني تحقيقاتي در مورد انرژي هاي روحي انسان ، باورها ، كلمات ، افكار و موسيقي بر روي ساختارمولكولي آب انجام داده و نتيجه اين تحقيقات را در كتابي بنام« پيام آب » (The Message from water)منتشر نموده است . 

 دو نوع آزمايش توسط آقاي ايموتو انجام گرفته است . در نوع اول وي با قرار دادن يك بطري آب مابين دو بلندگو ، بمدت چند ساعت مولكولهاي آب راتحت تأثير امواج موسيقي و يا دعا و غيره قرار داده و سپس آنرا منجمد نموده و از ساختمان كريستالي تشكيل شده تصويربرداري نموده است.

در نوع دوم وي لغات و جملات مختلفي را روي كاغذ تايپ نموده و آنرا برروي يك بطري محتوي آب چسبانيده و پس از گذشت يك شب از مولكولهاي حاصل از انجماد آب مذكور تصويربرداري نموده است.

تصاوير گرفته شده توسط وي نشان مي دهد كه مولكولهاي آب بطور وا ضح به موسيقي و دعا و ارتعاشات حاصل از افكار و نوشته هاي مختلف عكس العمل نشان داده و مواردي همچون موسيقي ناهنجار و گفته ها و نوشته هاي پليد و ناپاك تأثيرات بسيار منفي در توازن ساختار مولكولي كريستالهاي آب ايجاد مي كنند.

اين تحقيقات نشاندهنده نقش بسيار مثبت دعا و ذكر و افكار و جملات محبت آميز در فرم گيري ساختار كريستال هاي حاصل از انجماد آب مي باشد.

با توجه به اينكه آب عامل اصل حيات بوده و هفتاد درصد از بدن انسان را نيز تشكيل مي دهد ، عكس العمل وجود انسان به موارد فوق الذكر نيز امري پيش بيني شده تلقي مي گردد
[ جمعه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۰ ] [ ] [ سیدمحمدعلی موسوی ]
[ ]